Pirkinių krepšelis
Paslaugos

         Vadovaudamiesi galiojančiais Lietuvos Respublikos norminiais teisės aktais siūlome įmonių vadovams pasinaudoti mūsų teikiama paslauga - samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijų vykdymas Jūsų įmonėje pagal sutartį. Mūsų kvalifikuoti specialistai parengia privalomą dokumentaciją ir yra atsakingi už darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos priemonių Jūsų įmonėje organizavimą ir šių priemonių įgyvendinimo kontrolę:

1. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas.

2. Darbuotojų instruktavimo tvarkos nustatymas.
3. Darbuotojų mokymo tvarkos nustatymas.

4. Darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai išrinkimo dokumentai.

5. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto steigimo, darbo planų ir posėdžių dokumentai.
6. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentai.
7. Darbuotojų profesijų, kurioms privalomi įsidarbinant ir periodiniai sveikatos tikrinimai, parinkimas ir darbuotojų sveikatos tikrinimo sąrašo grafiko sudarymas.
8. Darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų vykdymo įmonėje kontrolė.
9. Įmonės darbuotojų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos klausimais.
10. Nelaimingų atsitikimų tyrimas bei prevencinių priemonių jiems išvengti plano sudarymas.
11. Profesinės rizikos vertinimas:
11.1. darbo vietų, kuriose darbuotojai gali būti veikiami rizikos veiksnių, nustatymas ir darbo plano sudarymas;
11.2. profesinės rizikos veiksnių tyrimo organizavimas;
11.3. rizikos tyrimo rezultatų analizavimas ir sprendimų dėl rizikos priimtinumo ar nepriimtinumo priėmimas;
11.4. nepriimtinos rizikos šalinimo ir mažinimo priemonių plano sudarymas.

12. Darbo tvarkos taisyklių rengimas.
13. Pareiginių nuostatų rengimas.

14. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų parinkimas.

15. Gaisrinės saugos dokumentų rengimas.

16. Darbo tarybos išrinkimo dokumentai.

17. Kolektyvinės sutarties rengimas.