Pirkinių krepšelis
Darbo sauga

         Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos norminiais teisės aktais, teikiame samdomos įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto funkcijų vykdymo paslaugą pagal sutartį. Parengiame ir atnaujiname privalomą dokumentaciją ir esame atsakingi už darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Jūsų įmonėje. Mūsų įmonė yra pasiruošusi įmonių vadovams padėti vykdyti visus teisės aktų reikalavimus, užtikrinant darbuotojų saugias darbo sąlygas.

Rengiame dokumentus:

 1. Darbuotojų mokymo ir atestavimo tvarką.
 2. Darbuotojų instruktavimo tvarką.
 3. Padalinių vadovų ir kitų atsakingų asmenų paskyrimo įsakymus.
 4. Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijas.
 5. Darbuotojų atstovo saugai ir sveikatai išrinkimą.
 6. Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto dokumentus.
 7. Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis dokumentus.
 8. Darbuotojų, kuriems privalomi įsidarbinant ir periodiniai sveikatos tikrinimai, dokumentus.
 9. Darbuotojų, dirbančių pavojingą darbą, mokymą.
 10. ĮNealimingų atsitikimų tyrimas.
 11. Profesinės rizikos vertinimas.
 12. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų vykdymo kontrolė.
 13. Darbuotojų konsultavimas darbuotojų saugos ir sveikatos, darbo teisės ir gaisrinės saugos klausimais.
 14. Saugos ir sveikatos apsaugos ženklų parinkimas.
 15. Darbo tvarkos taisykles.
 16. Pareiginius nuostatus.
 17. Darbo tarybos, darbuotojų patikėtinio išrinkimas.
 18. Kolektyvinės sutarties projektas.
 19. Gaisrinės saugos dokumentai.