Pirkinių krepšelis
Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

UAB „SAUGOJUS“, juridinio asmens kodas 175702260, adresas Ežero g. 8-8, 77141 Šiauliai (toliau – Bendrovė) įsipareigoja užtikrinti Jūsų asmeninės informacijos saugumą ir teisių apsaugą Jums naudojantis elektronine parduotuve, esančia adresu www.saugojus.lt (toliau – Elektroninė parduotuvė).

Ši privatumo politika nustato, kokią informaciją Bendrovė renka, kokiu būdu ir iš kokių šaltinių ši informacija yra gaunama, kokie veiksmai atliekami su surinkta informacija ir kaip ši informacija yra apsaugoma. Naudodamiesi mūsų paslaugomis, sutinkate su šios privatumo politikos nuostatomis.

Visi Pirkėjų asmens duomenys yra tvarkomi laikantis Lietuvos ir Europos Sąjungos duomenų apsaugos teisės reikalavimų. Terminai, kurie nėra atskirai apibrėžti šioje privatumo politikoje, turėtų būti suprantami taip, kaip jie apibrėžti Taisyklėse. Jei Jūs turėtumėte kokių nors prašymų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, siųskite mums laišką elektroniniu paštu: saugojus@gmail.com.

 ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR NAUDOJIMAS

1.1. Duomenų valdytojas, duomenų tvarkytojai ir privatumo politikos aprėptis

Ši privatumo politika yra taikoma Bendrovės valdomam tinklalapiui ir Bendrovės teikiamai paslaugai, nesvarbu kokius įrenginius Pirkėjas naudoja prisijungimui prie Elektroninės parduotuvės.

1.2. Renkama informacija

Asmens duomenys, kurie yra pateikiami Elektroninei parduotuvei ar jos surenkami, yra valdomi Bendrovės. Bendrovė tvarko toliau išvardintus asmens duomenis:

 • Pirkėjo vardą, pavardę ir/ar prekes atsiimsiančio asmens vardą, pavardę;
 • elektroninio pašto adresą ir telefono numerį;
 • adresą, kuriuo bus pristatomos prekės;
 • pirkimų ir užsakymų istoriją;
 • Pirkėjo IP adresą, tinklo ir vietos duomenis, kai Pirkėjas juos suteikia;
 • Pirkėjo užklausų ir nusiskundimų istoriją;
 • kitus viešai prieinamus duomenis, kuriais Pirkėjas pasidalino lankydamasis Elektroninėje parduotuvėje.

Asmens duomenys yra surenkami iš Pirkėjo tinklo ir vietos duomenys. Asmens duomenys taip pat gali būti renkami, kai Jūsų sutikimu mums duomenis perduoda kiti tinklalapiai ar portalai (taip pat ir atvejais, kai prie savo paskyros jungiatės per socialinius tinklus). Jūsų asmeninę informaciją saugosime ne ilgiau, negu tai būtina šioje privatumo politikoje nurodytiems tikslams. Asmens duomenys bus saugomi:

 • iki Pirkėjas nustos naudotis mūsų paslaugomis;
 • arba iki kol duomenys tampa nebereikalingi ar nebeaktualūs šioje privatumo politikoje nurodytų tikslų pasiekimui.

Ilgesnis Jūsų asmeninės informacijos saugojimas gali būti vykdomas tik, kai:

 • esama pagrįstų įtarimų dėl neteisėtos veikos, dėl kurios yra atliekamas tyrimas;
 • Jūsų duomenys būtini tinkamam ginčo, skundo išsprendimui;
 • jeigu mes esame gavę skundų, susijusių su Pirkėju, ar jeigu mes esame pastebėję atitinkamo Pirkėjo padarytus pažeidimus;
 • ar esant kitiems specialiems teisės aktuose numatytiems pagrindams.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo pagrindas

Bendrovė tvarko Pirkėjų asmens duomenis, kadangi jie yra reikalingi:

 • tam, kad vykdytume savo įsipareigojimus, kuriuos nustato teisės aktai;
 • tam, kad vykdytume savo pareigas ir įgyvendintume teises pagal sutartį su Pirkėju;
 • mūsų teisėtų interesų įgyvendinimui (pvz., tiekti Pirkėjams prekes, valdyti Elektroninę parduotuvę ir pan.).

Pirkėjų sutikimas, kaip teisinis pagrindas, naudojamas tiesioginės rinkodaros ar trečiųjų asmenų prieigos prie informacijos atvejais. Pirkėjai gali atšaukti duotą sutikimą jų asmens duomenų tvarkymui bet kuriuo metu. Jeigu Bendrovė neturi kito teisinio pagrindo asmens duomenų tvarkymui, Bendrovė nebetvarkys asmens duomenų vos tik sutikimas bus Pirkėjo atšauktas.

1.4. Asmens duomenų naudojimas

Pagrindinis asmens duomenų tvarkymo tikslas yra suteikti galimybę Pirkėjui naudotis Elektronine parduotuve efektyviai, optimaliai ir pritaikant ją asmeniniams poreikiams. Asmens duomenys yra naudojami:

 • tinkamam užsakytų paslaugų suteikimui;
 • patogiam, efektyviam ir Jūsų poreikius atitinkančiam Elektroninės parduotuvės funkcionavimui;
 • savalaikiam ir tinkamam atsakymų į Jūsų užklausas, prašymus pateikimui;
 • tam, kad galėtume su Jumis susisiekti dėl bet kokios Jūsų pateiktos informacijos.

1.5. Duomenų perdavimas

Sutikdami su privatumo politika Jūs sutinkate, kad Bendrovė gali pasitelkti kitus juridinius asmenis (kurjerius ir kt.) asmens duomenų tvarkymui tinkamam įsipareigojimų vykdymui. Asmens duomenys be atskiro Jūsų sutikimo Bendrovės gali būti pateikti teisėsaugos, teisminėms ar ikiteisminėms institucijoms dėl jų atliekamų tyrimų, ar kitais teisės aktų numatytais atvejais. Bendrovė taip pat naudojasi trečiųjų asmenų teikiamomis paslaugomis (pavyzdžiui, trečiųjų asmenų suteikiamais serveriais, teikiamomis tinklalapio dizaino ar administravimo paslaugomis), kurių tinkamam suteikimui gali būti būtina suteikti prieigą prie Pirkėjo asmens duomenų. Šiuo atveju Bendrovė užtikrina, kad duomenų tvarkytojai laikytųsi konfidencialumo bei tinkamos asmens duomenų apsaugos užtikrinimo pareigų.

 1. PIRKĖJŲ TEISĖS

Pirkėjams suteikiamos tam tikros teisės, susijusios su jų asmens duomenų apsauga. Šios teisės yra:

 • teisė susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis;
 • teisė reikalauti, kad Bendrovė nepagrįstai nedelsdama ištaisytų netikslius su Pirkėju susijusius asmens duomenis;
 • teisė tvarkyti savo asmens paskyrą (trinti, keisti duomenis);
 • teisė reikalauti, kad Bendrovė perduotų visą ar dalį Pirkėjo pateiktos informacijos Pirkėjui ar kitam duomenų valdytojui, kai tai yra technologiškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą);
 • teisė reikalauti ištrinti savo asmens duomenis, kai tam yra teisinis pagrindas, pavyzdžiui, kai duomenys nebereikalingi tų tikslų, kuriems buvo surinkti, pasiekimui arba kai duomenys tvarkomi neteisėtai;
 • teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą, kai tam yra teisinis pagrindas;
 • teisė nesutikti su duomenų tvarkymu, kai duomenys tvarkomi teisėto intereso pagrindu ir tam yra teisinis pagrindas.

Norėdami įgyvendinti savo teises, siųskite mums laišką elektroniniu paštu: saugojus@gmail.com. Bendrovė informuoja, kad kilus abejonėms dėl Jūsų tapatybės Bendrovė gali pareikalauti papildomos informacijos tam, jog teisingai Jus identifikuotų.

 1. DUOMENŲ APSAUGA

Bendrovė, įgyvendindama tinkamas technines ir organizacines priemones, saugo Pirkėjų asmens duomenis nuo praradimo, neteisėto panaudojimo, neteisėtos prieigos, atskleidimo ar pakeitimo.

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

Ši privatumo politika gali būti Bendrovės atnaujinama. Pirkėjai, tęsdami naudojimąsi Elektronine parduotuve po padarytų privatumo politikos atnaujinimų, sutinka su atliktais pakeitimais. Jeigu bet kuri privatumo politikos nuostata yra pripažįstama negaliojančia ar netaikytina, ši nuostata nedaro įtakos likusių privatumo politikos nuostatų teisėtumui ir galiojimui.

Ši privatumo politika yra taikoma nuo jos paskelbimo tinklalapyje dienos.